CCB GROUP HOLDING

Công ty TNHH MTV Cựu Chiến Binh Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, là đơn vị đứng đầu nhóm các doanh nghiệp, công ty có tư cách pháp nhân độc lập, được hình thành trên cơ sở tập hợp, liên kết thông qua đầu tư, góp vốn, sát nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các hình thức liên kết khác; gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường, và các dịch vụ kinh doanh khác tạo thành tổ hợp kinh doanh có từ hai cấp doanh nghiệp trở lên dưới hình thức công ty mẹ – công ty con (mô hình đơn vị trực thuộc) hoặc bình đẳng theo nguồn vốn hoặc mối quan hệ đơn vị thẩm quyền (mô hình đơn vị liên kết và đơn vị hợp tác kinh doanh).

TỔNG CÔNG TY TNHH MTV CCB GROUP

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.